L’Ajuntament adjudica l’explotació de dues guinguetes de la platja i acorda demanar a la Generalitat que mantingui la que vol enderrocar

29.12.10, NP Aj Caldes, Tr3s Micos Bloc.– En el Ple Extraordinari celebrat el passat dilluns 27 de desembre, l’Ajuntament  ha aprovat l’adjudicació de dues de les tres guinguetes que van sortir a  concurs per a la seva adjudicació, concretament la de la Platja de les Barques i la del costat de la riera del Gorg, a tocar del terme municipal de Sant Vicenç del Montalt. Queda desert el concurs per a la tercera, la que està situada al Passeig de Mar, a l’antiga punta Palés, que seguirà un nou procés per adjudicar-la en breu.

A banda, l’Ajuntament també va aprovar, només amb els vots del govern, demanar a la Generalitat que es pugui mantenir la guingueta nº3  en el seu emplaçament actual, malgrat s’hagi dictat ordre d’enderrocament per incompliment de la Llei de Costes. 

[@more@]

D’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació del passat 22 de desembre, l’adjudicació de les guinguetes a les empreses Societat Mercantil Pi i Pi, SCP (núm. 2) i a la Societat Mercantil Tasted Churros, SL (mòdul 4), va comptar amb el vot favorable del govern i l’abstenció dels regidors del PSC, fet aquest que causar sorpresa en el Ple atès que hi havia votat a favor a la reunió de la Mesa de Contractació.  

Una moció presentada per urgència per l’alcaldia al Ple va servir per acordar la petició a la Generalitat de que es pugui mantenir la guingueta nº 3. L’alcalde, Joaquim Arnó, va explicar el perquè de la petició “ara que ja hem assegurat les altres tres, toca mantenir aquesta per tradició de 30 anys i perquè és necessària per mantenir el nivell dels serveis que calen a la platja de Caldes”. 

En aquest sentit, l’alcalde va argumentar que Caldes no es pot permetre rebaixar els serveis de platja sinó tot el contrari “cal augmentar-los i millorar-los per convertir la zona marítima en el focus d’atracció que necessitem per a millorar la promoció econòmica del municipi”. 

La moció, que es va aprovar per unanimitat, malgrat el PSC votés primer en contra per evitar que es presentés, demana que la Generalitat permeti que la guingueta es mantingui en la seva ubicació actual i que es faci una excepció a la normativa de la Llei de Costes que estableix una distància mínima entre guinguetes. 

.

Text íntegre de la moció aprovada pel ple de petició a la Generalitat de la concessió administrativa per a l’explotació del Mòdul nº 3 de Serveis i Bar situat en la zona de domini públic marítim terrestre a la platja de Caldes d’Estrac. 

.

Atès que l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha disposat de la concessió administrativa atorgada per Ordre Ministerial de data 4 d’abril de 1986 per a l’explotació de quatre mòdul de serveis i bar en zona de domini públic marítim terrestre de la platja de Caldes, per un període de 20 anys no prorrogables. 

Finalitzat el termini de vint anys, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, per acord de la Junta de Govern Local de 7 d’octubre de 2005, sol·licità a la Demarcación de Costas en Catalunya del Ministerio de Medio Ambiente la renovació de la concessió que fou denegada per escrit de 24 de gener de 2007, ja que el títol concessional atorgat l’any 1986 no contemplava la pròrroga. En aquest mateix s’ordenava a la Demarcación de Costas aixecar acta de reversió a l’Estat de les esmentades obres i béns compresos en la concessió. 

Vist això, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, el 29 de gener de 2007, sol·licità al Ministeri de Medi Ambient una nova concessió administrativa dels terrenys de domini públic marítim terrestre situats en el TM de Caldes d’Estrac, pel termini màxim que permeti la legislació vigent, alhora que sol·licitava la suspensió de l‘ordre d’aixecament de l’acta de reversió a l’Estat de les obres i béns compresos en la concessió. 

Arran el traspàs a la Generalitat de la gestió dels títols concessionals mitjançant el Reial Decret 1404/2007, de 29 d’octubre, en matèria d’ordenació i gestió del litoral, el 21 d’octubre de 2009, el Servei de Costes l’informe previ sobre la documentació presentada per l’Ajuntament i el tramet per a que aquest, presenti documentació addicional que manca en el projecte. L’Ajuntament respon i aporta el que es demana en data 11 de desembre de 2009. 

Les obres proposades en el projecte presentat consisteixen, en essència, en l’ampliació dels quatre mòduls que passarien a tenir un màxim de 109 m2 cada un. El mòdul 3 s’enderrocaria totalment per tornar-lo a construir a uns metres de distància de la ubicació actual, per tal de complir les distàncies que estableix l’article 65 del Reglament de la Llei de Costes en relació amb la separació mínima d’una instal·lació fixa d’altres similars. 

En data 22 de març de 2010, la Demarcación de Costas en Catalunya del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, informa favorablement al projecte i estableix un cànon que calcula en 26,39 €/m2 anuals.  

Sotmesa la petició al reglament d’informació pública es presenten una sèrie d’al·legacions davant la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat. La majoria de les presentades s’oposen a la reubicació del mòdul 3, proposant mantenir-lo en la ubicació actual. També es presenten dos escrits, al·legant que la zona on està previst ubicar-lo ha quedat molt malmesa després dels temporals del mes de març de 2010. 

El 29 d’abril de 2010, els inspectors de Ports i Costes emeten informe en que manifesten que la nova ubicació proposada pel mòdul 3 no és adequada per tractar-se d’una zona afectada pels temporals de llevant i garbí tal com ja va passar al març de 2010. 

En data 26 de maig de 2010, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac tramet un escrit a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat en que manifesta estar d’acord en mantenir el mòdul 3 en la ubicació actual, tot manifestant que la decisió no és una potestat municipal. 

Finalment en data 21 de juliol de 2010, la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat resol l’atorgament, a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, de la concessió administrativa del terrenys situats a la zona de domini públic marítim terrestre de la platja del municipi, per un termini màxim de 15 anys improrrogable i per a l’execució de les obres d’ampliació dels tres mòduls de serveis i bar que ja s’hi ubiquen, a excepció feta de l’establiment nº 3 que queda exclòs. 

A la vista d’aquesta tramitació i de la confirmació de l’atorgament de la nova concessió administrativa, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, ha formalitzat la convocatòria de concurs públic per a l’explotació dels tres mòduls autoritzats que s’aprova en la sessió del ple municipal de data 19.10.2010. 

Ara, un cop efectuat el tràmit corresponent a aquest tres mòduls, amb temps i forma que permeti la seva ràpida entrada en servei coincidint amb l’inici de l’any natural de 2011 i de cara la temporada de primavera i estiu properes, l’Ajuntament considera que cal fer el mateix amb el mòdul nº 3 que ha quedat fora de la concessió atorgada i pel qual caldrà tramitar nova petició de concessió singular que permeti la seva continuïtat en el servei que ha vingut facilitant durant els darrers vint-i-vuit anys i en la seva mateixa ubicació actual, tal i com ja va manifestar en l’escrit tramès a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat el passat 26 de maig de 2010. 

Malgrat ser conscient de que la seva ubicació actual no compleix els requisits de distància mínima contemplada al Reglament de la Llei de Costes, l’Ajuntament considera que aquest pot ser un cas dels contemplats en el mateix reglament com a excepció de la norma, atesa la seva prestació com a mòdul de serveis i bar en un indret on, de manera objectiva, es pot considerar que hi ha una necessitat manifesta. 

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac considera provat  aquest extrem per l’àmplia experiència demostrada durant els anys de vigència de la concessió que ha permès l’existència del mòdul en l’indret actual, malgrat no complir la distància reglamentària.

En aquest sentit, convé recordar que aquesta ubicació tampoc era la prevista en el primer títol concessional, que de fet preveia ubicar el mòdul a la distància correcta, més a ponent, al lloc on enguany no s’ha considerat encertat. Si llavors es va desestimar i traslladar va ser perquè encara no s’havia fet la regeneració de la sorra de la platja i el perill d’inundació era molt més evident que no pas enguany. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ve potenciant, mitjançant obres, reformes i activitats de lleure,  la zona marítima de la localitat com a focus d’atracció de visitants que ajudin a la promoció econòmica del poble. En temps de crisi com l’actual, es considera que no és de rebut obligar a l’enderrocament d’un mòdul de serveis en ple funcionament i si, en canvi, del tot necessari el seu manteniment en el lloc actual, vista la impossibilitat de procedir al seu trasllat.  Es per tots aquests motius que es proposa l’adopció dels següents

.

ACORDS 

.

PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya la concessió d’autorització administrativa singular per a la ocupació dels terrenys necessaris per el manteniment i ampliació del mòdul de serveis i bar actualment situat a la zona de domini públic marítim terrestre a la platja del terme municipal de Caldes d’Estrac (fita M20-6), atès que per part de l’Ajuntament de Caldes es considera del tot necessari i d’interès públic la continuïtat en el servei que ha vingut facilitant durant els darrers quasi trenta anys, en el ben entès que, en cas de ser concedit, es tramitarà la corresponent explotació via concurs de manera anàloga a com s’ha tramitat en el cas dels altres tres mòduls també existents a la platja de Caldes d’Estrac. 

. 

SEGON.- L’Ajuntament de Caldes d’Estrac, mitjançant els seus Serveis Tècnics i Serveis Jurídics facilitarà a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat tota la documentació justificativa necessària per a la tramitació de dita concessió i faculta a l’Alcalde per a que, en nom del Consistori, efectuï quantes gestions consideri necessàries fins a la correcta resolució de la petició. 

. 

TERCER.- L’Ajuntament de Caldes d’Estrac manifesta també la seva voluntat de que aquesta petició pugui ser tramitada i pugui esdevenir efectiva abans de la temporada estiuenca de 2011, ates els evidents perjudicis de tota mena que es podrien ocasionar sinó fos així, de cara els serveis públics de visitants i ciutadans en general. 

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.